Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“VOP”) obchodní společnosti ErgoBody s.r.o., se sídlem Šlechtitelů 813/21, Holice, 779 00 Olomouc, IČO 17582199, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 90524 vedeném u Krajského soudu v Ostravě, e -mail („My” nebo „Poskytovatel”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi Námi a Vámi, vzniklá v souvislosti poskytováním služeb podle smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím aplikace Ergobody a/nebo na webových stránkách www.ergobody.cz.

1. Definice a výklad

Není-li v konkrétním případě stanoveno výslovně jinak nebo nevyplývá-li z kontextu něco jiného, výrazy použité v těchto všeobecných obchodních podmínkách, které jsou uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

VOP“ znamená tyto všeobecné obchodní podmínky;

Aplikace“ znamená aplikací a programového vybavení (software) Ergobody Poskytovatele, včetně všech doprovodných prvků a licencí, které mohou mít podobu (i) mobilní nebo počítačové aplikace, kterou lze instalovat do mobilního nebo počítačového zařízení, a (ii) webové aplikace, která je dostupná prostřednictvím internetového prohlížeče na adrese www.ergobody.cz, a (iii) nebo jiných funkcí webového rozhraní; 

Ceník“ znamená rozpis úplaty za přístup ke Službě Ergobody a jeho funkcím za stanovené období, který je v aktuálním znění dostupný online na stránkách www.ergobody.cz;

GDPR“ znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);

Poskytovatel“ znamená společnost ErgoBody s.r.o., sídlem Šlechtitelů 813/21, Holice, 779 00 Olomouc;

Předplatitel“ znamená osobu, která má zájem o založení Uživatelského účtu nebo si účet v Aplikaci již založila a uhradila Předplatné a/nebo osobu, která Aplikaci oprávněně užívá v souladu se Smlouvu;

Předplatné“ znamená úplatu za přístup ke Službě Ergobody za stanovené období dle Ceníku;

Služba Ergobody“ znamená digitální službu uživatelského rozhraní, která slouží k vedení zdravotnické dokumentace, plánování a řízení práce ve zdravotnickém zařízení a provádění souvisejících pomocných administrativních činností a jiné doprovodné funkce související s Aplikací a systémem Ergobody;

Smlouva“ znamená smlouvu o poskytování Služby Ergobody uzavřenou mezi Poskytovatelem a Předplatitelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence Předplatiteli k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP;

Licence“ znamená licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP;

Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část Aplikace, která je Předplatiteli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů a umožňuje mu užívat celou funkcionalitu či část funkcionality Aplikace;

Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Předplatitele a jím zvoleného hesla, které Předplatitel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace;

OZ“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Úvodní ustanovení

 1. Tyto VOP Poskytovatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a Předplatitele vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy.

 2. Jednotlivá ustanovení VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat pouze ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před jednotlivými ustanoveními VOP.

 3. Znění VOP může Poskytovatel měnit či doplňovat, a to i prostřednictvím jednostranné změny. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP (podrobněji viz čl. 13 těchto VOP).

 4. Komunikace mezi Poskytovatelem a Předplatitelem bude přednostně probíhat prostřednictvím elektronické komunikace na dálku, které smluvní strany pro tyto účely uvedly (Předplatitel v rámci registrace, Poskytovatel v rámci webu nebo následného potvrzení). 


3. Proces uzavření Smlouvy o užívání Aplikace 

 1. Předplatitel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Předplatiteli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (zejm. náklady na internetové připojení) si hradí Předplatitel sám. 

 2. Poté, co Předplatitel v Aplikaci klikne na tlačítko „Zaregistrovat se“ bude přesměrován na registrační formulář, do kterého doplní údaje požadované Poskytovatelem. V tomto formuláři budou současně Předplatiteli zpřístupněny tyto VOP.

 3. Zobrazení tlačítka s názvem „Registrace“ ve spodní části registračního formuláře je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Poskytovatele adresovaným Předplatiteli. 

 4. Kliknutí Předplatitele na tlačítko „Registrace“ je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Předplatitele. Odesláním vyplněného formuláře je uzavřena Smlouva a vytvořen Uživatelský účet.

 5. Kliknutím na pole (tzv. checkbox), které obsahuje popis ve znění "Souhlasím s obchodními podmínkami" a následným kliknutím na tlačítko ve smyslu 1.4 Předplatitel vyjadřuje souhlas s těmito VOP, které se tím stávají nedílnou součástí Smlouvy. Současně tím Předplatitel závazně prohlašuje, že se měl možnost seznámit s jejich závazným obsahem. 

 6. Předplatitel souhlasem s těmito VOP potvrzuje, že je podnikající osoba, která vystupuje ve vztahu k Poskytovateli v souvislosti se svojí podnikatelskou činností, a současně bere na vědomí, že mu z tohoto důvodu nepřísluší práva spotřebitele ve smyslu OZ či jiných právních předpisů. 

 7. V případě bývalého Předplatitele je Smlouva uzavřena i obnovením přístupu ke Službě Ergobody, resp. k Uživatelskému účtu v Aplikaci a zaplacením Předplatného dle zvolené varianty.

 8. Poskytovatel má právo odmítnout konkrétní osobu zaregistrovat a neuzavřít s ní Smlouvu.

 9. Smlouva má povahu smlouvy o poskytování softwarových služeb. Předplatitel se na základě Smlouvy nestává vlastníkem Aplikace nebo Služby Ergobody, resp. oprávněným k jakýmkoliv právům k Aplikaci nebo Službě Ergobody, kromě práva užívat Aplikaci a Službu Ergobody v souladu se Smlouvou a těmito VOP podle stanovených pravidel.  


4. Licenční ujednání

 1. Poskytovatel poskytuje Předplatiteli Licenci k výkonu práva užít Aplikaci a ke způsobu užití a v rozsahu stanoveném dále těmito VOP. 

 2. Licence je udělena jako nevýhradní, územně neomezená, nepřenosná a časově omezená na dobu trvání Smlouvy. Prospěch z licence je Předplatitel oprávněně získat pouze prostřednictvím jejího užívání pro stanovené účely projektu Ergobody.

 3. Nestanoví-li Smlouva jinak, odměna za poskytnutí Licence je zahrnuta v ceně Služby Ergobody. 

 4. Poskytovatel má právo poskytnou plnění ze Smlouvy (zpřístupnit danou část nebo celou funkcionalitu Aplikace) až v okamžiku, kdy dojde k zaplacení Předplatného za dle Ceníku stanovené období zvoleného Předplatitelem, přičemž veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictvím Aplikace nebo platební brány propojené s Aplikací se považují za zaplacená připsáním celé příslušné částky na bankovní účet Poskytovatele. 

 5. Předplatitel je oprávněn Aplikaci využívat výhradně pro své potřeby dle platných právních předpisů České republiky a Evropské Unie, zejména pak GDPR. Zejména tedy není oprávněn jakkoli získané údaje šířit či předávat třetím osobám. Předplatitel je srozuměn s tím, že pro každý účel užití osobních údajů je povinen mít příslušný právní titul.

 6. Předplatitel nemá právo udělit podlicenci třetím osobám, není-li k tomu jednání Poskytovatelem dán předchozí písemný souhlas. Předplatitel není oprávněn poskytnout Aplikaci, její část, data prostřednictvím Aplikace získaná, či jejich část, třetí straně zdarma či za úplatu bez písemného souhlasu Poskytovatele.

 7. Po uplynutí doby trvání Smlouvy je Poskytovatel oprávněn plně anebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Předplatiteli.

 8.  

5. Doba trvání Smlouvy 

 1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, vždy podle Předplatitelem zvolené varianty Předplatného.

 2. Předplatitel může kdykoliv během trvání Smlouvy změnit variantu Předplatného, vždy však s účinností až od skončení období, za které Předplatné již uhradil.

 3. Doba trvání Smlouvy se vždy automaticky prodlužuje o dobu dle aktuálně zvolené varianty Předplatného. To neplatí tehdy, jestliže Předplatitel možnost automatického prodlužování doby trvání Smlouvy vyloučí v Uživatelském účtu, nebo neuhradí Předplatné na stanovené období. 

 4. Úhradou Předplatného se Smlouva automaticky prodlužuje za podmínek uvedených v Ceníku podle pravidel této Smlouvy. 

 5. K prodloužení doby trvání Smlouvy dle 1.3 dojde vždy ke konci posledního dne stanoveného období, na které bylo Předplatné uhrazeno. 

 6. Poskytovatel i Předplatitel jsou oprávněni od Smlouvy odstoupit, avšak pouze ze zákonných důvodů. V takovém případě Smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně a Poskytovatel je oprávněn k okamžitému přerušení a/nebo zastavení poskytování Služby Ergobody

 7. Ukončením Smlouvy zanikají veškerá oprávnění Předplatitele k užívání Služby Ergobody. 

 8. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se ochrany důvěrných informací a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení smlouvy.


6. Hrazení Předplatného 

 1. Předplatitel hradí Předplatné vždy předem na celé stanovené období trvání Smlouvy dle zvolené varianty Předplatného. To neplatí tehdy, jedná-li se o první Smlouvu Předplatitele; v takovém případě se Předplatné za prvních 15 dnů trvání Smlouvy neplatí (zkušební doba). 

 2. Předplatné lze hradit pouze platební kartou prostřednictvím platební brány nebo jiného k tomu určeného prostředku Poskytovatele.

 3. Hrazení Předplatného spočívá na principu tzv. opakovaných plateb, kdy po odeslání první platby podle pokynů uvedených na webovém rozhraní a autorizaci platby bude při automatickém prodlužování doby trvání Smlouvy příslušná částka dle platného Ceníku strhávána z účtu Předplatitele v časových intervalech dle zvolené varianty Předplatného bez nutnosti zadávání dalších údajů ze strany Předplatitele.

 4. Předplatné bude dále Předplatiteli automaticky účtováno na vrub autorizované platební karty v momentě uplynutí zkušební doby dle 1.1, nebo v případě obnovení přístupu Předplatitele ke Službě Ergobody v Aplikaci (čl. 5 odst. 1.7 VOP). 

 5. Vyprší-li platnost platební karty pro úhradu Předplatného, dojde tím i k ukončení provádění opakovaných plateb dle 1.3 a 1.4. Pro obnovení opakovaných plateb musí Předplatitel provést autorizaci nové platební karty. 


7. Bonus pro Předplatitele za doporučení Aplikace

 1. V případě doporučení Aplikace Předplatitelem další osobě, která uhradí roční předplatné, získává tento Předplatitel kredity, které může uplatnit na nákup svého Předplatného.

 2. Za jeden nákup ročního předplatného osobou, které byla Aplikace doporučena, získá Předplatitel 588 kreditů, kdy 1 kredit se rovná 1 koruně české.

 3. Osoba, která se registruje na základě takového doporučení musí při registraci uvést jméno Předplatitele, který ji Aplikaci doporučil. Tuto informaci zapisuje do kolonky „Pozval mě“ obsažené v registračním formuláři. 

 4. Na základě spárování této informace a zaplaceného ročního předplatného osobou se automaticky připisuje na účet doporučujícího Předplatitele 588 kreditů.


8. Uživatelský účet 

 1. Ihned po registraci (čl. 3 VOP) je Předplatiteli přiřazen Uživatelský účet. K jeho užívání se vyžaduje internetové připojení (online). Offline verze není ze strany Poskytovatele podporována.

 2. Na základě registrace může Předplatitel prostřednictvím Uživatelského účtu přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Předplatitel užívat celou funkcionalitu či část funkcionality Aplikace.

 3. Při registraci a v souvislosti s uzavřením Smlouvy je Předplatitel povinen uvádět úplné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Předplatitel povinen při jakékoliv jejich změně aktualizovat.

 4. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen Přihlašovacími údaji. Předplatitel se zavazuje uchovávat mlčenlivost ohledně svých Přihlašovacích údajů, nesdělit je a ani jinak je nezpřístupní třetím osobám.

 5. Poskytovatel je oprávněn zablokovat či odstranit obsah Uživatelského účtu, pokud by byl v rozporu s těmito VOP či obecně závaznými předpisy. Za účelem šetření závadného obsahu je Poskytovatel oprávněn zkontrolovat obsah Předplatitele v Uživatelském účtu, s čímž Předplatitel souhlasí. 

 6. Poskytovatel je oprávněně pozastavit Uživatelský účet nebo některého jeho funkce, pokud předplatitel porušuje své povinnosti podle této Smlouvy nebo právních předpisů. Poskytovatel není pro tyto případy odpovědný za újmu vzniklou na straně Předplatitele, ani třetích osob. 

 7. Předplatitel bere na vědomí, že může dojít k dočasnému omezení či přerušení dostupnosti Aplikace, a to především z důvodu spojených s aktualizací a údržbou Aplikace, tj. hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, vyšší moci, jednání třetí osoby či Předplatitele. Vyšší mocí se rozumí pro účely těchto VOP mimo jiné porucha serveru či jiného hardware, který slouží k zajištění chodu Aplikace, nebo nedostupnost Aplikace z důvodů nefunkčnosti služeb poskytovaných třetími osobami.

 8. Předplatitel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Poskytovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda, nebyla narušena práva třetích osob a/ nebo nedošlo k porušení právních předpisů.


9. Zánik závazku ze Smlouvy 

 1. Závazek ze Smlouvy zaniká tehdy, jestliže: a) uplyne doba trvání Smlouvy, aniž dojde k jejímu automatickému prodloužení ve smyslu čl. 5 odst. 1.3 a 1.4 těchto VOP; b) odstoupením od Smlouvy ve smyslu čl. 5 odst. 1.5 těchto VOP;   c) nedojde k uhrazení Předplatného po uplynutí zkušební doby ve smyslu čl. 6 odst. 1.1 těchto VOP; d) Poskytovatel ukončí poskytování Služby Ergobody Předplatiteli; e) Poskytovatel odejme Předplatiteli přístup k Uživatelskému účtu.

 2. Poskytovatel může ukončit poskytování Služby Ergobody Předplatiteli ve smyslu odst. 1.1 písm. d) s účinností nejdříve 90 dní poté, co mu to oznámí. Předplatné za zbytek stanoveného období dle zvolené varianty Předplatného Poskytovatel bez zbytečného odkladu vrátí Předplatiteli. 

 3. Poskytovatel může odejmout Předplatiteli přístup k Uživatelskému účtu ve smyslu odst. 1.1 písm. e) tehdy, jestliže se Předplatitel dopustí některého z těchto zakázaných jednání:

 4. a) umístí na svůj Uživatelský účet obsah porušující autorská práva či obsah, jehož přechovávání je v rozporu s obecně závaznými předpisy (zejm. trestními); b) poruší licenční ujednání ve smyslu čl. 4 těchto VOP; c) umožní užívání Uživatelského účtu více osobám;  d) bude Aplikaci jakýmkoliv způsobem měnit, ovlivňovat její vzhled a funkce, či vyvíjet činnost, která by mohla vést k přetížení anebo narušení stability, bezpečnosti nebo chodu Aplikace; e) bude prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací; f) při registraci (čl. 3 VOP) uvede nepravdivé údaje anebo bude při užívání Aplikace vystupovat pod falešnou identitou; g) bude Aplikaci užívat způsobem, který je v rozporu s jinými oprávněnými zájmy Poskytovatele; h) již v minulosti se dopustil některého z jednání uvedeného pod písm. a) až g) výše. Tato jednání jsou zakázána bez dalšího. Předplatitel bere na vědomí, že Předplatné za zbytek stanoveného období dle zvolené varianty Předplatného Poskytovatel v případě odejmutí přístupu z některého důvodu uvedeného pod písm. a) až h) výše Předplatiteli nevrací.

 5. Zanikne-li závazek ze Smlouvy z důvodů uvedených v odst. 1.1 písm. a) a c), uchová Poskytovatel obsah Uživatelského účtu Předplatitele po dobu alespoň 12 kalendářních měsíců u umožní Předplatiteli na tento obsah navázat, obnoví-li si Předplatitel přístup ke Službě Ergobody, resp. k Uživatelskému účtu ve smyslu čl. 3 odst. 1.7.

 6. Po uplynutí doby dle odst. 1.4 a v ostatních případech zániku závazku ze Smlouvy Poskytovatel obsah Předplatitele vymaže bez možnosti jeho obnovení, nedohodne-li se Předplatitel s Poskytovatelem jinak.


10. Doručování 

 1. Poskytovatel i Předplatitel si mohou vzájemně doručovat prostřednictvím těchto e-mailových adres:

 2. a) e-mailová adresa Předplatitele, kterou uvede při registraci v registračním formuláři (čl. 3 VOP);

 1. b) e-mailová adresa Poskytovatele, která je v okamžiku doručování zveřejněná na jeho webových, příp. facebookových stránkách. 


11. Odpovědnost Poskytovatele

 1. Poskytovatel uzavřením Smlouvy nepřejímá za úspěchy či neúspěchy plynoucí z využívání Služby Ergobody Předplatitelem žádnou odpovědnost.

 2. Předplatitel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody vůči Poskytovateli, kterou Poskytovatel způsobil neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti porušením jakékoliv jeho povinnosti uvedené ve Smlouvě, v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto VOP. Poskytovatel neodpovídá ani za jakékoliv změny, ztráty nebo poškození uložených dat, pokud jsou způsobeny technickými poruchami, činností Předplatitele nebo třetích osob.


12. Ochrana osobních údajů 

 1. Poskytovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Poskytovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.

 2. Podrobnější informace o ochraně a zpracování osobních údajů naleznete v Podmínkách zpracování osobních údajů v rámci registračního formuláře zde: https://my.ergobody.cz/therapist/signup 


13. Změna VOP

 1. Předplatitel bere na vědomí, že Poskytovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouva je podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Poskytovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.

 2. Smluvní strany tímto proto ujednávají, že Poskytovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Předplatiteli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím e-mailové adresy ve smyslu čl. 10 těchto VOP. Předplatitel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Poskytovatelem z tohoto důvodu vypovědět nejpozději k poslednímu dni výpovědní doby.

 3. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a začne běžet den následující po odeslání oznámení o změně VOP, o které tímto Poskytovatel a Předplatitel shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele ve smyslu § 1752 odst. 1 poslední věta OZ.

 4. V případě, že dojde k obnovení přístupu k Uživatelskému účtu (čl. 3 odst. 1.7 VOP) nebo k prodloužení doby trvání Smlouvy (čl. 5 odst. 1.3 a 1.4 VOP), jsou nedílnou součástí Smlouvy VOP ve znění účinném ke dni obnovení přístupu k Uživatelskému účtu nebo k prvnímu dni prodloužené doby trvání Smlouvy.


14. Závěrečná ustanovení 

 1. Ve věcech neupravených těmito VOP se právní vztah Poskytovatele a Předplatitele řídí českým právním řádem, zejména pak OZ.

 2. Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

 3. Pokud některé z ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným či neúčinným, nebude to mít vliv na platnost Smlouvy a VOP jako celku ani jiných ustanovení Smlouvy či VOP. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení těchto VOP nastoupí zákonné ustanovení, jehož smysl se co možná nejvíce přibližuje ustanovení neplatnému či neúčinnému. Odporuje-li některé ustanovení těchto VOP kogentním ustanovením obsaženým v právních předpisech, uplatní se bez dalšího příslušné kogentní ustanovení.

 4. Předplatitel prohlašuje, že si tyto VOP řádně přečetl, jejich obsahu porozuměl a význam veškerých ustanovení a doložek mu byl dostatečně vysvětlen, a že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímá, což stvrzuje odesláním vyplněného formuláře dle čl. 3 odst. 1.4 ve spojení s odst. 1.5 těchto VOP. 

 5. Předplatitel dále prohlašuje, že tyto VOP neobsahují žádnou doložku či ustanovení, které by byly pro Předplatitele nesrozumitelné nebo zvlášť nevýhodné nebo které by nemohl rozumně očekávat ve smyslu ustanovení § 1753 a § 1800 OZ.

 6. Tyto VOP nabývají platnost a účinnosti dnem 16.8.2023.